ΑΘΗΝΑ 2008

Λίγα λόγια γιά τόν Σύλλογο:
Τά μέλη τού Συλλόγου μας, ασχολούνται μέ τήν Υπεραισθητήρια Αντίληψη, ή απλά τήν υπεραίσθηση, καί τήν προώθηση τών ικανοτήτων τού Νού, Λογική καί Νόηση πού τούς καθιστά Ανώτερους Ανθρώπους, καί Ανώτερους τόν καθένα σάν Πνεύμα!
Απαρτίζεται από μόνον εθελοντές άνω τών 27 ετών, Μόνον Άνδρες!
Γίνονται δεκτοί όσοι έχουν ιδιαίτερα προσόντα καί εγκεφαλικές ικανότητες, υπεραίσθηση δονήσεων, καί ικανότητες Εσω-εγκεφαλικής επικοινωνίας μέ ενεργειακά πεδία, ή μορφικές ενεργειακές δονήσεις.
Επίσης γίνονται δεκτοί όσοι είναι πολύ προχωρημένοι σέ θέματα Μεταφυσικής, Παραψυχολογίας, Φυσικού Μαγνητισμού τού Αιθερικού Στοιχείου, ικανοί στήν Εξωεγκεφαλική προβολή αμόρφου ή μορφικής σκέψης ή ενέργειας.
Όλα τά μέλη εξασκούνται σέ τομείς τής Υπεραισθητήριας αντίληψης, καί ανταλλάσουν απόψεις καί γνώσεις προωθώντας τήν ιδέα τής αναβάθμισης τών εγκεφαλικών καί ενεργειακών ικανοτήτων τους.
Ο σκοπός τού Συλλόγου είναι η αποβολή τού άγχους , η ενασχόληση μέ ενδιαφέροντα θέματα πού έλκονται σέ αυτά οί ενδιαφερόμενοι, καί η συναναστροφή μέ φίλους ομοειδών ενδιαφερόντων.
Η καλυτέρευση τού χαρακτήρα, η αποβολή κάθε πάθους, καί εγωϊστικής
Λογικής , η καθαρή σκέψη καί αυτοσυγκέντρωση, η άρνηση κάθε κακού λογισμού ή, εικόνας, προωθούν πραγματικά στήν Χαρά τής ψυχικής καί πνευματικής επαφής καί επικοινωνίας μέ Ανώτερες Υπάρξεις καί ανώτερη Λογική καί Νόηση!
Είμαστε υποχρεωμένοι νά πούμε αυτά:
Τά μέλη μας, Έχουν Ελεύθερη Σκέψη! Είναι όλοι Θρησκευόμενοι!
Δέν μπορούν νά Χειραγωγηθούν ποτέ καί από κανέναν!
Έχουν Ελεύθερη Θέληση νά πράξουν όπως επιθυμούν Πάντοτε!
Αναβαθμίζουν τίς δυνάμεις τους μέ τόν Νόμο «Προσπάθειας καί Επιτεύγματος».
Τά παλαιότερα μέλη, βοηθούν τούς πιό καινούργιους.
Τά μέλη είναι Ισότιμα μεταξύ τους!
Βοηθούν όσους χρειάζονται βοήθεια!
Δέν πληρώνουν Δίδακτρα ή άλλη οποιαδήποτε πληρωμή!
Τά Μέλη μας πιστεύουν στήν Αγάπη, τήν Λογική, Αληθινή Φιλία, Κατανόηση, καί Πίστη μεταξύ τους.
Θαυμάζουν τήν Αλήθεια, καί τήν Σοφία τών «Ανοιχτών Μυαλών»!
Χρησιμοποιούν ένα είδος «Ενσάρκωσης» άς πούμε , τής Αγγελικής Συμπαντικής Νόησης καί Λογικής, καί έχουν απόλυτη Πίστη Στόν Θεό, καί Τιμούν κάθε Θεία ύπαρξη καί Οντότητα!
Πίστη Στόν Θεό φέρνει κοντά τίς Δυνάμεις τών Πνευμάτων Του.Ελπίδα Στόν Θεό, γιά Καλύτερη Ανθρωπότητα, οδηγεί στήν Νόηση τής Νέας Εποχής.
Η Σοφία τών Λόγων τών Αγγέλων Του, δίνουν Χαρά καί Βοήθεια στά Μέλη μας.
Τελικώς ο Μέγας Δάσκαλός μας, είναι ο Αγγελικός Κόσμος, όπως είναι καί γιά όλους τούς ανθρώπους σέ όλα τά Έθνη!
Τά μέλη μας Δέν είναι «Παπαδολάγνοι», αλλά κατορθώνοντας καί έχοντας πλέον απόλυτη επαφή μέ τόν Αγγελικό - Πνευματικό Κόσμο οροδείχνουν τό Σωστό καί Αρεστό καί αυτό ακολουθούν χωρίς φόβο στήν Ζωή τους!
Όλοι Είναι οί εθελοντές πού θά γεφυρώσουν τό Ορατό μέ τό αόρατο!
Διδάσκονται Θεωρητικά καί Πρακτικά τήν Τεχνική καί τήν Δυναμική τής «ΔΟΝΗΤΙΚΗΣ» τού Εγκεφάλου, καί αναπτύσουν τήν Υπεραισθητή τους αντίληψη μέ πειράματα, θεωρητική προσέγγιση στήν Νοητική Αντίληψη τού Θέματος, καί πραγματική εξάσκηση πάνω στήν Δόνηση κάθε πράγματος , μορφικού ή αμόρφου σάν Φύση.
Δέν γίνονται όλοι οί ενδιαφερόμενοι Δεκτοί!
Πρώτα πρέπει νά τούς δεχθούν οί Παλαιότεροι ESP καί ο Δάσκαλος ώς Μέλη!
Μετά θά εξεταστεί η Έγκριση «Άνωθεν» από τούς Άρχοντες τών «Νόμων» τών Αγγέλων. Θά φανερωθεί κάθε απόκρυφος λόγος πού θέλει νά γίνει μέλος!
Θά φανεί η αξία του σάν άνδρας, τό θάρρος του, η πίστη του, καί η δυνάμεις τού εγκεφάλου του μέ ένα απλό Τέστ από τόν Δάσκαλο!
Υπάρχουν όμως καί άλλοι πού έχουν Γεννηθεί γιά νά πάρουν τήν Δύναμη, ίσως γιά κάποιο ανώτερο σκοπό. Οπότε ο Σύλλογος είναι τό μέσον, ώστε νά γίνει αυτό!

 

Έγραψα πολλά βιβλία όπως μού τά έδωσαν, καί μέ τίς εικόνες καί τούς Τίτλους πού οι Άγγελοι μού έδωσαν.
Πάντως δύσκολα θά τά βρείτε. Από τό 1983 έως τώρα γράφτηκαν 36 .
Μερικά από τά Βιβλία :

Σύντομα θά εκδοθούν καί άλλα, σύμφωνα μέ τήν αλλαγή τών «Καιρών».
Ο Master ESP , είναι μιά πολυσύνθετη προσωπικότητα μέ δυνάμεις καί ικανότητες πολλές, μέ εμπειρία σέ πολλά, μεγάλος δάσκαλος Master στίς Πολεμικές Τέχνες καί Γνώστης Μεταφυσικής καί Παραψυχολογίας καί Πνευματισμού ίσως από τούς λίγους μετρημένους στά δάχτυλα στόν Κόσμο σήμερα. Αποφεύγει νά μιλάει γιά τόν εαυτό του. Χαίρεται νά μιλάει γιά τήν Λογική, τήν Νόηση, τίς Αγνές Ψυχές.
Έχει αφιερώσει τήν ζωή του στήν «Δονητική» ESP μέθοδο Ανόρθωσης τού Νού. Είναι μάλλον πρόδρομος μιάς Νέας Εποχής Κάθαρσης τού Νού τών Ανθρώπων, καί
εναρμόνισης τής Αγγελικής ύπαρξης μέ τούς ανθρώπους, μετά από Χιλιετηρίδες .

 

Χρησιμοποιώντας τόν Νού μας!

Εφόσον ο άνθρωπος θέλει νά εργαστεί μέ τίς εγκεφαλικές του δυνάμεις, πρέπει νά τίς εξασκήσει κατάλληλα!
Δέν είναι δυνατόν νά γίνει «Ειδικός» καί «Νικών», καί νά έχει μεγάλες επιτυχίες σέ Όλα! Τό .. «Νικών» σέ ένα τομέα σημαίνει 70-85% επιτυχία!
Μέ τήν «Είσοδο» τού Αγγέλου στόν Νού, ο άνθρωπος έχει Άνοδο!
Εάν επιθυμεί, μπορεί νά εξειδικευθεί σέ έναν τομέα , όπως .. Ιδέες, (σέ κάθε τομέα Επιστημών ή Τέχνης), Τυχερούς Αριθμούς, ή , Αποτελέσματα σέ Αγώνες, Μελλοντική έκβαση σέ κάθε είδους θέμα, Αποβολή παντός κακού καί Προστασία από εχθρούς καί Ατυχήματα, Συγγραφική Ικανότητα, καί άλλα.
Πρέπει νά είναι Θαρραλέος, Πιστός στόν Στόχο καί Στόν ΑΩ Θεό, Υπάκουος, Υπομονετικός, καί επίμονος σέ ότι θέλει νά πετύχει.
Στό χρονικό διάστημα αυτό μέχρι τήν Πλήρη Επιτυχία, θά περάσει τά 10 καθορισμένα Τέστ από τόν Άγγελο, πάντα σχετικά μέ τό Θέμα πού επιδιώκει!

 

Τύχη καί Τζόγος

Επειδή τό θέμα Τζόγου ενδιαφέρει πολλούς στήν Σημερινή οικονομική Κρίση, θά πώ λίγα γιά αυτό:
Διαλέξτε παιχνίδια πού δίνουν πολλά λεφτά, καί μέ όρους πού Δέν υποχρεώνουν τήν μοιρασιά μέ άλλους Νικητές, (στήν μοιρασιά κανένα Πνεύμα δέν βοηθάει).
Οί Άγγελοι σάς συνιστούν νά αποφύγετε τέτοια παιχνίδια!
Διαλέξτε τό Κίνο, τό Στοίχημα, τήν Ρουλέττα, καί άν θέλετε λίγο από τό Προπό.
Πρέπει νά ξέρετε ότι η Τύχη είναι από τά πιό δύσκολα θέματα, αργεί πολύ νά ολοκληρωθεί, καί χρειάζεται συνεχείς δοκιμές! Άν διαθέτετε χρήμα, υπομονή καί επιμονή, καί ζητήσετε βοήθεια, τότε ασχοληθείτε. Άν όμως οργιστείτε γιά τίς αποτυχίες σάν Αρχή, τότε Θά Αργήσετε περισσότερο!
Μπορείτε λοιπόν Νά Αρχίσετε μέ τό Φυλαχτό!
Αφού κάνετε «Επαφή» καί συνηθίσετε τήν επικοινωνία, μέ τόν Άγγελο, τότε θά αρχίσετε μέ μικρά βήματα, ανάλογα μέ τό κάθε παιχνίδι!
Όλα πρέπει να λαμβάνονται σάν διασκέδαση καί εξάσκηση, όχι Πάθος!
Παρακάτω έχω Λόγια πού μίλησαν οί Άγγελοι γιά τήν «Τυχη»!
«Ορισμός όλων τών Τυχερών είναι ο Νόμος νά πυκνώνει η λαβή τών χρημάτων στόν κουμπαρά τού Καζινάρχη ή τού ΟΠΑΠ.
Εμείς οι Άγγελοι, Μισούμε τόν Τζόγο, πού είναι η Αιτία τής Δυστυχίας τών ανθρώπων!
Εφόσον οί Ηγέτες σας, σάς παρέδωσαν σάν πρόβατα πρός Σφαγήν, σάς δελεάζουν μέ τήν διαφήμιση τού Τζόγου καί Δέν σάς αγαπούν πλέον, αλλά αγαπούν τήν καρέκλα τους καί τά χρήματά σας, ? ΕΜΕΙΣ, Θά .. τούς κάνουμε νά κλάψουν !
Οί Άγγελοι έχουν τήν ισχύ καί οί ESP άνθρωποι μέ μεγάλη θέληση καί επιμονή θά Νικούν τά Καταστροφικά αυτά Παίγνια!»

Υπομονή ... Έρχεται Βροχή!

 

Μαζική Σκέψη - Μαζική εκπομπή Ενέργειας

Αυτό τό θέμα είναι μεγάλο! Θά τό περιορίσω σέ λίγα λόγια.
Οί ESP άνθρωποι είναι πιό ισχυροί εφόσον συγκεντρωτικά ορίσουν ένα θέμα, γιά τό οποίο θά ενεργοποιήσουν τήν Ισχυρή τους Πνευματική Δύναμη, καί θά Απαιτήσουν από τόν Πνευματικό Αόρατο Κόσμο νά δοθεί η επιθυμητή λύση καί τό Επιθυμητό Αποτέλεσμα.
Όλα είναι Δυνατόν νά γίνουν! Η εξάσκηση τής Συγκεντρωτικής Σκέψης καί Συγκεντρωτικής Θέλησης, η Πίστη καί η Ομαδικότητα κάνουν θαύματα.
Τό όραμα γίνεται πραγματικότητα, αλλά ο Χρόνος είναι ο .. παρανομαστής!
Όλα γίνονται κάπως Αργά, αλλά μέ Ανοδική Πρόοδο!
Εκτός άν είναι Άμεση Ανάγκη οπότε .. Άλλοι αναλαμβάνουν χωρίς πολλές διαδικασίες νά δώσουν λύση!
Η Εξάσκηση στήν Ομαδοποιημένη Σκέψη χωρίς διάσπαση, καί στήν ομαδοποιημένη Θέληση χωρίς ολιγοπιστία, δίνει αυτοπεποίθηση καί χαρά στά μέλη τού Συλλόγου, καί αυξάνει τίς προσωπικές Δυνάμεις τού καθενός.

Άρνηση σέ όσα λένε οί άλλοι!

Ο Γύρω Κόσμος είναι ανώριμος νά δεχθεί αυτές τίς ιδέες , καί εχθρικός πρός τούς «Διαφορετικούς».
Η SAR Δονητική Εκπαίδευση τού Εγκεφάλου, προκαλεί αντιδράσεις από Όλους!
Ο Κόσμος όμως Δέν χρειάζεται νά καταλάβει! Όσοι λαχταρούν μέσα στήν ψυχή τους νά πάρουν τήν «Δύναμη» καί τό Άνοιγμα» τού Νού, είναι Σπάνιοι, καί οπλισμένοι μέ Θέληση, Πίστη, καί Υπομονή, θά ανορθωθούν!
Τό «Άνοιγμα» τού Τρίτου Ματιού, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, καί αποθαρρύνει καί απογοητεύει τούς βιαστικούς, καί ανόητους!
Τό «Φώς», η Όραση στόν Νού, έρχεται μετά από πολλά Πνευματικά Τέστ, καί πολλές Δοκιμασίες από τόν Master Δάσκαλο.
Εδώ η επιτυχία έρχεται στήν διάρκεια Χρόνου!
Η «Ακοή» ίσως νά έλθει Νωρίτερα! Η Νοητική όμως επαφή , λεκτική ομιλία καί Αίσθηση - Γνώση καί άρση πληροφοριών από τόν Πνευματικό Κόσμο, μέ Εξωφυσική τού Σώματος Επαφή, σέ απόλυτη εγρήγορση, καί κίνηση, είναι σχεδόν ακαριαία! Γιαυτό ΜΗΝ Ακούτε τί λένε οί Ανίδεοι, καί Φοβιτσιάρηδες!
«Ο Θεός Αγαπάει τούς Γενναίους» όχι τούς κατσαριδοειδείς Παπαδολάγνους καί Δημοσιογραφολάγνους, ούτε τούς κόπανους Ξερόλες Καθηγητάδες!
Τό Θέμα τής Πνευματικής «Ένωσης», τής «Εισόδου» τής «Δύναμης» τής «Επαφής» καί τού «Ανοίγματος» τού Νού είναι Παντελώς Άγνωστο σέ Όλους τούς Πάντες Κυριολεκτικά! Μήν Ακούτε λοιπόν τούς Ανίκανους νά λένε τίς παπαρδέλες τους γιά νά εντυπωσιάσουν τούς υπόλοιπους πού έχουν Μεσάνυχτα! Δέν τούς Χρειάζεστε, ούτε τήν Γνώμη τους χρειάζεστε! Αυτοί Δέν Μπορούν καί Δέν Θέλουν!
Μιά παροιμία λέει: «Ένα κούτσουρο, όσο καί νά μείνει στό νερό, Κροκόδειλος δέν γίνεται!» Εγώ ο Master ESP τά λέω νά τά θυμάστε, όσοι θά γίνετε μέλη μας.

Πολυπλοκότητα τών Δυνάμεων τών ... «SAR Men»

Σαρ, είναι ο μέ κάθε Νόμο ΑΩ Ενωμένος καί Εναρμονισμένος σέ Λόγο - Λογική - Νόηση Μάθησης, πρακτικά καί πραγματικά ασχολούμενος μέ τήν Έρευνα τήν Γνώση καί τά Μεγάλα Νοήματα τών Αρχόντων κάθε θέσης καί Νίκης, σέ «Κίνηση Καθόδου» στήν Γη!
Ουσιαστικά οί «SAR MEN» είναι άνθρωποι Τού «Αγίου ΑΩ», ... Τού ΕΝΟΣ.
Στήν Νέα Εποχή Φώτισης, μέσα στό πυκνό Σκοτάδι Μεσαιωνισμού καί Άγνοιας πού Ζεί η Ελλάδα, ο Κόσμος, αποπειράται τήν Δόνηση τής Ανώτερης Αλήθειας καί Μάχιμης Μαρ ΑΩ Αγιοσύνης, γιά νά έχει ... ΛΟΓΟ!
Σύντομα οί εντός Σάρκας φωνή έχοντες Αχανείς σέ δυνάμεις Άρχοντες, Ενώνονται σέ φανέρωση κάθε Λεοντικής Δύναμης, νά Απαιτήσουν Όραμα, καί Χέρι Νόμου, ονομάζοντας τήν Κίνηση «Αναγέννηση» καί «Ενσωμάτωση» ή «Είσοδο» καί «Ενσάρκωση» σέ .. επιλεγμένα Ανθρώπινα Όντα!
Στό σημείο αυτό, ο «Ενσαρκωμένος» είναι .. Δονητής!
Εδώ, Δέν έχω άλλα νά προσθέσω!
Η πολυπλοκότητα τής Δομής μέ έννοια «Ένωσης» «Ενσάρκωσης», ελέγχει τήν Διάνοια, τήν Δόνηση φανερής Αλλαγής ύπαρξης, καί τήν Ανώτερη Νοημοσύνη τών Αρχόντων Θεού!
Στήν Ένωση αυτή, η έννοια ΑΝΘΡΩΠΟΣ ακαριαία δίνει τήν Νέα Δομή στόν .. «άθρωπο» (δηλαδή όλους γύρω μας) νά γίνει Άν-θρωπος .
Εδώ οί Γενικές Ψυχικές DNA Δομές καί Ενώσεις .. Αλλάζουν!
Άρα αρχίζει η Μετάλλαξη σέ .. χρονική άνοδο!
Όχι μόνον αισθητά ανοίγεται Νέα οροδεικτική Ανώτερη Μορφή Ένωσης, αλλά χρονικά ορίζεται η Ανθρώπινη Θέση μέ .. άλλη «Είσοδο», ώς απρονόητα ανακαθιστική μεγάλη επάνδρωση τού κελύφους, μέ επάνδρωση Λογικής, επάνδρωση Νόησης - Δόνησης καί αλλαγή Ψυχικής θέσης ώς πρός τήν Δομή .. Αρχής της.
Τό Μέγα Αποτέλεσμα έρχεται Αργά μέν, αλλά καθαρά Δυνατά ώς μεγάλη Ανθρώπινη Δύναμη μέ Μόνιμη Ισχύ σέ Εντολή επί Δυνάμεων Αρχόντων ΟΟΟ ή ΘΘΘ. Τελικά οί Δυνάμεις είναι Αγνώστου Ποσοτικής ή Εσωτερικά Χαρισματικής Δόνησης! Δέν έχω νά απαριθμήσω είδη Δυνάμεων!
Αρχίζει όμως η Ενάντια στό Σκότος Μαρ ΑΩ Κίνηση!
Αυτά έχω έως εδώ καί .... «Καρδιακή προσβολή» σέ όσους ... άγρα Κρίσης
Εγωϊστικά κινούν!

 

Μεταφυσική, Αποκρυφισμός, Παραψυχολογία, Πνευματισμός,
Μαγικές Συνταγές, Εσωτερισμός καί Δυνάμεις, Άνοιγμα τού Τρίτου Ματιού, Θρησκευτική Τρομοκρατία, κλπ κλπ

Όλα τά Γραμμένα σέ Βιβλία τού Εμπορίου γιά δήθεν Άνοδο, καί Επίτευξη Στόχων είναι Λάθος Γραμμένα καί οδηγούν σέ .. Καθήλωση χρονικά!
Χωρίς τήν «Ένωση» Πνεύματος Άρχοντος Θεού, ουδείς μπορεί νά πλησιάσει τό «Φώς»!
Οί λεγόμενοι Θεολόγοι, Καμία Σχέση δέν έχουν μέ Τόν Θεό!
Οί Θεωρίες τους είναι χωρίς ΖΩΗ, χωρίς Αλήθεια, χωρίς Ελευθερία Ψυχής!
Οί Παπάδες Δέν είναι Αντιπρόσωποι Τού Θεού καί τής Αλήθειας Του!
Βρίσκονται σέ «Επάγγελμα» καί οί Γνώσεις τους είναι Ασταθείς καί ελλιπείς!
Απλώς Ιερουργούν τό Τελετουργικό μέρος τής «Εργασίας Κάθαρσης», χωρίς νά ξέρουν οι περισσότεροι, ακριβώς τί κάνουν!
Οί Αρχηγοί τής Εκκλησία καί τού Κράτους, είναι χρωματισμένοι μέ Άρνηση πρός κάθε Νέα Ιδέα! Οί Ιεροκήρυκες κουράζουν τόν Κόσμο μέ ανούσια θέματα!
Οί .. Άλλοι, οί Αιρετικοί, άς πούμε, είναι χαοτικοί. Σέ αυτούς επικρατεί η Παραλογία λένε οι Άγγελοι! Τό ίδιο καί οί Άθεοι.
Οί παρα-Μορφωμένοι δήθεν Καθηγητάδες, είναι στήν ουσία Άψυχοι , Κενοί από Φώς, καί Πολέμιοι τής Θείας Χάριτος από Εγωϊσμό, καί έλλειψη Διδασκάλου.
Οί Δημοσιογράφοι ώς πανάσχετοι, καί κακοήθεις κατά τό πλείστον, αφανίζουν τήν απομείνασα λίγη Αγνή Πίστη τών Πολιτών πρός Τόν Θεό μέ τίς πολυμερείς σέ δογματισμό καί ιδέες φανατικές έως Άθεες, ή καί Μηδενισμού … αλλαλούμ γενικώς τσιρκοειδείς Εκπομπές τους.
Τελικώς ο καημένος ο Πολίτης χάνεται στό Χάος!
Αυτά τά λέω νά τά Θυμάστε! Είναι η Αλήθεια!
Αυτά είναι όσα παρατήρησαν οί Άγγελοι καί οί Άρχοντες πού Έρχονται πρός «Ένωση»! Όπως μού τά έδωσαν, τά παραθέτω εδώ!

Γιαυτό ΜΗΝ Ψάχνετε τήν Δύναμη καί τήν Αλήθεια σέ Θεωρίες από Βιβλία, ούτε
νά ψάχνετε τήν Γνώση στούς πιό πάνω!
Σέ σάς τό λέω, καί μόνον σέ σάς, όσους θέλετε νά γίνετε ESP, καί ερευνητές τού «Φωτός», καί Μέλη ώς «SAR MEN».

ESP Σύλλογος Ελλάδος τηλ: 210-9537709 697-0977888
Ηλέκτρας 67 Καλλιθέα 17673 Αθήνα

 


 
 

E.S.P. Σύλλογος Ανθρώπων Εξαιρετικής Διανοητικής Μορφικής καί Αμόρφου Λογικής Διανοήσεως καί Μετάδοσης Μοριακής Νοητικής Ισχύος. (1992).
«SAR Δονητικής» τού Νού, ο Master

«Τό Λογικό, είναι λογοεριστικό»!
«Ο Νούς ενορχηστρώνει νοητική μορφική ή ... άμορφο δόνηση!
Σέ όλα ο μαθητής ESP έχει μοριακή νόηση!
Σέ κάθε δομή Αρχής Νόησης, ο νούς ασκεί .. δόνηση μόνον δραστική.
Άρα ο ESP εσωτερικά ελέγχει τήν δόνηση!
Τό «δραστικό» λογικό νόημα ανοίγει, καί χρωματίζει τό δάσος τών γνώσεων τού ESP.
Ο ασκούμενος έχει - άκρα λογική - καί καθαρή σκέψη αρχικής ιδέας, άνευ μερίσματος φαντασίωσης, άνευ συναισθήματος, άνευ επιθυμίας!
Έτσι, ελέγχει τόν νού του, καί ενεργοποιεί τήν κάθετη ισχύ εσωτερικής δύναμης νοός!
Εδώ, ο «δόνηση» καθαρής σκέψης, εντοπίζει τήν «Είσοδο» .. Άλλης, απροκάλεστης ή .. προκαλεσμένης δόνησης. ..άλλου εγκεφάλου, οπότε ο ESP συλλαμβάνει αυτήν τήν δόνηση, ώς αρχική μορφική ή άμορφο σκέψη!
Η δύναμη τού ESP ενεργοποιείται μέ τήν εξάσκηση καί τήν προδιάθεση τού εγκεφάλου νά έχει .. ανοδική θέση σέ .. Εξωφυσικές τού Σώματος Επαφές!
Ο χρόνος εκπαίδευσης είναι προσιτός γιά όλους διότι είναι υποβοηθούμενος από τόν Δάσκαλο ESP Αρχικό Δονητή , καθώς καί παλαιότερα μέλη.
Επίσης είναι δυνατόν νά πάρει κάποιος «δονητική αιθερική επαφή» συγκεντρώνοντας τήν «δύναμη εισόδου» σέ ένα είδος talisman πού αγγίζοντάς το, έρχεται σέ επαφή δονητική μέ τήν «Νόηση» καί φανέρωση μορφικής σκέψης άλλης ... Ανώτερης , Φιλικής Οντότητας!
Καθώς καί προειδοποιητικά «Σήματα» στό σώμα τού κατόχου πού μονίμως λειτουργούν ακούσια γιά ότι θέμα πρωτοκαταγράφησαν !
(Ο Δάσκαλος δίνει Εντολή .. νά πάρει ο Μαθητής !
Ο δέ μαθητής ESP παίρνει .. μόνιμο θαύμα διαρκές γιά όλη του τήν Ζωή!) Μοναδικό Φαινόμενο!


SARΑ) Γνώση άλλης μορφικής σκέψης
Β) Γνώση μαζικής σκέψης
Γ) Διανοητική «επαφή» μέ τήν Νόηση Ανώτερων Όντων!
Δ) Γοητεία τής Εντόπισης μορφικών αντικειμένων, ή εντοπισμός μορφικής ουσίας!
Ε) Ακανόνιστη ή κανονική εσωτερική κάθοδος στό κέντρο τού σώματος τού ESP.
Στ) Μελλοντική θέση Συμβάντων καί εναρκτική Αρχή, σέ χρονικό κέντρο ανάγνωσης - μάθησης καί απορρόφηση νοητικώς τής μορφής τών ... Συμβάντων.
Ζ) Αρχική καί προηγμένη ικανότητα ελέγχου καί απορροφήσεως γενικής ιδέας γιά θέματα αφορώντα γενικό ανθρώπινο ενδιαφέρον!
Η) Μορφική ισχύς τών ESP νά .. αποπροσανατολίζουν άλλους διαχρονικά, μέ διάρθρωση χρόνου, καί κάθετη δομή στόν χρόνο, ώστε οί μορφικές μαζικές πράξεις, νά είναι μαζικά .. άμορφες!
Θ) Τηλεπαθητική επικοινωνία μέ ανθρώπους - πομπούς ή δέκτες, - σέ θέματα αφορώντα εικόνες, ή μέρος ανθρώπινης αρχικής δόνησης, κινδύνου, χαράς, λύπης, πόθου, ταραχής , έντονης επιθυμίας.
Ι) Θεραπευτικές ικανότητες μέ εντολή Νοός ESP, ώστε ο άλλος εγκέφαλος νά δεχθεί Ισχυρές Εντολές ριζικής θεραπείας γιά τό σώμα τού δέκτη.
Όσο γιά τίς ευεργετικές προειδοποιητικές «ικανότητες» καθώς καί τίς προστατευτικές πού διαθέτει τό ESP Talisman , μαζί μέ τόν κατάλογο περίπου 45 «σημάτων» στό σώμα, πού αντιστοιχούν σέ ισάριθμα θέματα, ο κάτοχος παίρνει καί ένα μεγάλο δώρο, τήν Νοητική Επικοινωνία!
Έτσι σέ περίπου 3 λεπτά, ενεργοποιείται η «κουνταλίνη» τού Νοτιαίου Μυελού, ενεργοποιείται ο Δεξιός Εγκέφαλος δηλαδή τό υπερσυνειδητό τμήμα πού είναι κλειστός τομέας γιά τούς ανθρώπους.
Τότε γίνεται η «Είσοδος» πού σημαίνει επαφή μέ τόν υπερ-νού μέσω τού δεξιού τμήματος τού εγκεφάλου μας.
Αρχίζει η λεκτική επικοινωνία σιγά - σιγά μέ δίαυλο από τόν δεξιό στόν αριστερό εγκέφαλο καί ο άνθρωπος μπορεί νά ρωτάει τόν υπερνού του, καί νά έχει απαντήσεις γιά Όλα!
Τίποτε όμως δέν γίνεται χωρίς τήν επίμονη θέληση τού ιδίου!
Οί ESP άνθρωποι ακολουθούν αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, καί είναι όλοι ανώτερης ή ανώτατης πνευματικής στάθμης, ανοιχτόμυαλοι καί λογικοί.
Τό «Άνοιγμα» τού Νού, ή «Είσοδος» όπως είναι πιό γνωστό, είναι μεγάλο χάρισμα καί δύναμη, πού δέν μπορεί νά δοθεί σέ ασταθείς ανθρώπους, ούτε καί «λειτουργεί» αμέσως σέ αυτούς πού είναι αμφισβητίες!
Οί ESP χρειάζεται νά αφυπνίσουν τόν εγκέφαλό τους, καί αυτό υποβοηθείται από τήν σκληρή μελέτη.
Ο ESP είναι ένας «Τζεντάϊ» ένας Σαμουράϊ της Δύναμης Πνεύματος καί Άνώτερης Λογικής, Ανώτερης Σκέψης, καί Θέλησης!
Η «κλισέ» εξάσκηση τών ESP τού Εξωτερικού, όπως οί κάρτες Zerner κλπ είναι πολύ απλά πράγματα γιά μας!
Χωρίς άγχος! Ακούσια! Έχοντας Λόγο! ο ESP δίνει λύσεις!
Δύσκολα λαθεύει. Δανείζει λόγο καί χάνει λόγο!
Χρονοδιαρθρώνει! Χρονοελέγχει!
Χαράσσει αργά τόν μαζικό νοητικό λογισμό άλλων!
Αγγίζει τόν Νού σας!Ο Νούς Όλων - Ο -

Δεχόμαστε όσους είναι άνω τών 23, αυτούς πού έχουν αγάπη γιά Λογο-Νόηση, Νεοκινητική Λογική, καί μεγάλες ικανότητες «εντοπισμού» μέ τό μυαλό τους.
Ο ESP σάν λογικός κοινός άνθρωπος, Τώρα αφυπνίζει καί αναδιοργανώνει μετά από χρόνια πάλι, τόν Σύλλογό του!

Επικοινωνήστε μέ τόν ESP Σύλλογο στό 210-9537709 καί μιλήστε απλά καί φιλικά!
Οί΄Έξυπνοι είναι Αρεστοί σέ όλους, οί .. Εξυπνάκηδες, .. ΟΧΙ!

Ο Σύλλογος ΔΕΝ έχει πελάτες αλλά μόνον φίλους!

Βοηθήστε νά Ξαναδώσουμε στόν Σύλλογο Νέα Άνοδο!
Στήν Ελλάδα υπάρχουν Μυαλά Μεγάλα καί πάντα Πρωτοπόρα!
Υπάρχουν άνθρωποι κάθε ηλικίας μέ ικανότητες .. άλλες από τίς συνηθισμένες καί φλογερό μυαλό, πού θά μπορούσε νά βοηθηθεί ώστε νά εξελιχθεί κάποιος σε Μέγα Νού!!


Βοηθήστε νά Γίνει Πραγματικότητα η «SAR Ακαδημία ESP Δυνατοτήτων τού Νού» Εγώ είμαι 1. Εσείς πόσοι είστε;
Άν γίνετε ESP δέν θά είστε «Χ Men», αλλά «SAR ΜEN».

«Ένα άλογο τού Ιπποδρόμου Δέν επαινείται γιά τήν Δύναμή του, αλλά γιά τό Αμιγές τής Ράτσας του» Κομφούκιος.


__________________________

Τά Πνεύματα πού Εξουσιάζουν τό ESP Πρόγραμμα λένε αυτά:
«Άνθρωποι μέ Καθαρή Σκέψη, πρέπει νά έχουν σέ πρόσμιξη στόν ανθρώπινο Νού τους καί τόν Υπερνού τών Ανωτέρων Πνευμάτων τής Νέας SAR Εποχής τής Καθόδου των στόν Κόσμο μας!
Ενσωματώνονται στούς Εκλεκτούς πού έχουν Γεννηθεί καί Είναι από Εσάς!
Ενσαρκώνονται ώς «Αγγελάνθρωποι»! Αυτό λένε καί όλες οί Προφητείες!
Εντός τού 2009 2010 2011 θά πρέπει νά βρεθούν οί «Samurai τού Φωτός», οί ξεχωριστοί άνθρωποι πού μόνον οί ίδιοι αισθάνονται ότι έχουν τήν ιδιαίτερη αυτή ώθηση νά γίνουν ESP καί νά αναπτύξουν τίς Νοητικές τους Δυνάμεις!
Σύντομα θά αρχίσουν όλα!
Σύντομα θά Αναζητηθούν Νέα Μέλη!»

e-mail:  [email protected]    210-9537709 & 6970977888